Algemene voorwaarden / Gebruikersvoorwaarden / privacy statement

Algemene Voorwaarden KramerProducts

Hylke Kramer h.o.d.n. KramerProducts (hierna: KramerProducts) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72490284 en is gevestigd aan Hofstraat 11A (8801MA) te Franeker.

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door KramerProducts.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: De Diensten die KramerProducts aanbiedt betreft het ter beschikking stellen van een Website met informatie, stappenplannen en tips over balans, vitaal en geluk alsmede persoonlijke hulp waaronder wordt verstaan het opstellen van een plan en het eventueel doorverwijzen van de hulpvraag naar een professionele hulpverlener.
 5. Dienstverlener: Die Diensten aan Klant aanbiedt hierna: KramerProducts.
 6. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die KramerProducts heeft aangesteld, projecten aan KramerProducts heeft verleend voor Diensten die door KramerProducts worden uitgevoerd, of waaraan KramerProducts een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en KramerProducts, alsmede voorstellen van KramerProducts voor Diensten die door KramerProducts aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door KramerProducts waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Website: https://bavitaluk.nl en https://www.jotform.com.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van KramerProducts, elke Overeenkomst tussen KramerProducts en Klant en op elke dienst die door KramerProducts wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal KramerProducts aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met KramerProducts is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval KramerProducts niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door KramerProducts gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. KramerProducts is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant wordt bevestigd. Niettemin heeft KramerProducts het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor KramerProducts gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van KramerProducts zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod heeft aanvaard door te betalen via de aangewezen methode op de Website.
 2. KramerProducts is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met KramerProducts wordt aangegaan of een project dat door Klant aan KramerProducts wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met KramerProducts is verbonden.
 4. Het herroepingsrecht van Klant is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

                                                                                                                               

Artikel 5 - Uitvoering de dienstverlening

 1. KramerProducts zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. KramerProducts staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. KramerProducts is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KramerProducts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan KramerProducts worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KramerProducts zijn verstrekt, heeft KramerProducts het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is KramerProducts niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor KramerProducts, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. KramerProducts kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. KramerProducts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat KramerProducts is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KramerProducts bekend was.
 7. Klant vrijwaart KramerProducts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
 8. KramerProducts kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Klant en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van de door Klant gewenste Diensten.

 

Artikel 6 - Verplichtingen Klant

 1. Klant is verplicht alle door KramerProducts verzochte informatie in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst daarnaast dient Klant de vragenlijsten naar waarheid in te vullen.
 2. KramerProducts is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is KramerProducts verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door KramerProducts voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. KramerProducts kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is KramerProducts gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan KramerProducts.

 

Artikel 7 - Informatie, tips en stappenplannen

 1. KramerProducts kan informatie, tips en stappenplannen voor balans, vitaal en geluk op de Website plaatsen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviseren van aard, doch zal KramerProducts de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De informatie die te vinden is op de Website van KramerProducts over balans, vitaal en geluk is niet bedoeld als een vervanging van een gekwalificeerd medisch advies. KramerProducts is geen gekwalificeerd arts en/of coach en geeft geen medische adviezen, diagnose of behandelingen.
 3. KramerProducts heeft niet de intentie om een medische behandeling te doorkruisen. Indien Klant wilt stoppen met medicijnen voorgeschreven door een behandeld arts dient dit besproken te worden met de behandeld arts.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die adviezen van KramerProducts kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant.

 

Artikel 8 - Persoonlijke hulp

 1. Indien uit de vragenlijst blijkt dat Klant behoefte heeft aan persoonlijke hulp is klant verplicht om deze aanvullende diensten te vergoeden volgens het overeengekomen tarief per keer.
 2. Indien KramerProducts zelf niet in de gevraagde hulp kan voorzien kan KramerProducts met toestemming van de Klant de hulpvraag doorsturen naar een professionele hulpverlener die vervolgens een geschikt plan kan opstellen.
 3. De persoonlijke hulp van een professionele hulpverlener valt niet onder de verantwoordelijkheid en de dienstverlening van KramerProducts, daarvoor dient Klant een separate overeenkomst te sluiten met de betreffende professionele hulpverlener. De professionele hulpverlener mag de diensten laten uitvoeren door derden die over dezelfde deskundigheid en vaardigheden beschikken als hemzelf.
 4. De professionele hulpverlener is gerechtigd om bepaalde diensten te weigeren indien hij daarvoor niet over de juiste kennis en kunde beschikt om de gevraagde hulp op de juiste wijze uit te voeren.

 

Artikel 9 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. De kosten voor het gebruik van het vragensysteem bedraagt €4,25 per keer en en de kosten voor persoonlijke hulp in de vorm van een opgestelde plan bedraagt €30,00 per keer, tenzij anders overeengekomen.
 3. Klant is verplicht de kosten van een professionele hulpverlener, die na goedkeuring van Klant door KramerProducts ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. KramerProducts is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 5. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting via de aangewezen betaalmethode op de Website van KramerProducts te voldoen.
 6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 - Incassobeleid

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal KramerProducts zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien KramerProducts meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 11 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. KramerProducts gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal KramerProducts de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van KramerProducts verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant KramerProducts tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien KramerProducts op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. KramerProducts heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor KramerProducts gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. KramerProducts is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. KramerProducts is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om KramerProducts te vergoeden voor elk financieel verlies dat KramerProducts lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

 

Artikel 13 - Overmacht

 1. KramerProducts is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van KramerProducts wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van KramerProducts, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan KramerProducts zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van KramerProducts of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van KramerProducts buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. KramerProducts is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van KramerProducts alleen geacht te bestaan indien KramerProducts dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van KramerProducts, is KramerProducts uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant KramerProducts binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en KramerProducts deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat KramerProducts in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door KramerProducts leidt tot aansprakelijkheid van KramerProducts, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens KramerProducts. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar wordt uitgekeerd per aanspraak.
 4. KramerProducts sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. KramerProducts is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Klant vrijwaart KramerProducts voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door KramerProducts geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van KramerProducts.
 6. Enige door KramerProducts weergeven informatie, tips of stappenplannen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van KramerProducts.
 7. De inhoud van de adviezen, tips, informatie en stappenplannen van KramerProducts zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van KramerProducts opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van KramerProducts. KramerProducts is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is KramerProducts nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in KramerProducts haar eigen advies.
 9. KramerProducts staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens KramerProducts verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. KramerProducts is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de KramerProducts Website of die van gelinkte Websites of Websites.
 11. In geen geval is KramerProducts is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de KramerProducts Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de KramerProducts Website.
 12. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van KramerProducts vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij KramerProducts binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van KramerProducts.

 

Artikel 15 - Geheimhouding

 1. KramerProducts en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan KramerProducts bekend gemaakt is en/of op andere wijze door KramerProducts is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door KramerProducts adviezen, informatie, tips en/of werkwijze. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden.
 3. Indien KramerProducts op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en KramerProducts zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is KramerProducts niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen KramerProducts en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van KramerProducts waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle informatie, tips, adviezen en stappenplannen berusten uitsluitend bij KramerProducts en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van KramerProducts worden overgedragen aan Klant, is KramerProducts gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van KramerProducts rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KramerProducts. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door KramerProducts opgeleverde zaken, dient KramerProducts expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van KramerProducts rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, in welke vorm dan ook die zij aan KramerProducts verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan KramerProducts zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Klant vrijwaart KramerProducts van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart KramerProducts voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Klant vrijwaart KramerProducts voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).

 

Gebruiksvoorwaarden KramerProducts

 

Artikel 18 - Algemeen

Door gebruik te maken van de KramerProducts Website gaat Klant akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Klant dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de KramerProducts Website. Als Klant niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt KramerProducts Klant deze KramerProducts Website verder niet te gebruiken. KramerProducts raadt iedereen aan die gebruik maakt van de KramerProducts Website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de KramerProducts Website te gebruiken, stemt Klant in dat KramerProducts door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de Website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

 

Artikel 19 - Gebruik van de KramerProducts Website

 1. KramerProducts spant zich in de KramerProducts Website ter beschikking te stellen aan Klant. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de KramerProducts Website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Klant vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Klant KramerProducts onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Klant dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. KramerProducts kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

 

Artikel 20 - Verplichtingen bij het gebruik van de KramerProducts Website

 1. Klant heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de KramerProducts Website. Klant is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de KramerProducts Website. Klant dient zich te onthouden van het gebruik van de KramerProducts Website:
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de KramerProducts Website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) de KramerProducts Website van KramerProducts;
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van KramerProducts.
 1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is KramerProducts gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Klant verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. KramerProducts komt het recht toe Klant de toegang tot de KramerProducts Website te ontzeggen en/of het gebruik van de KramerProducts Website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Klant.
 3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de KramerProducts Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

 

Artikel 21 - Beschikbaarheid KramerProducts Website

KramerProducts staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. KramerProducts streeft ernaar om zich in te spannen om de KramerProducts Website en de toegang tot de KramerProducts Website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat KramerProducts niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de KramerProducts Website. KramerProducts is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de KramerProducts Website en het gebruik van de KramerProducts Website op te schorten. KramerProducts is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de KramerProducts Website te kunnen waarborgen.

 

Artikel 22 - Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van KramerProducts of derden en/of onrechtmatig handelen door Klant, is KramerProducts gerechtigd om dat deel van de KramerProducts Website per direct af te sluiten of Klant uit te sluiten van het gebruik. KramerProducts zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is KramerProducts aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Artikel 23 - Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de diensten die via de KramerProducts Website van KramerProducts worden aangeboden is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via kramerproducts@outlook.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil KramerProducts de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. KramerProducts zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 24 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen KramerProducts en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. KramerProducts heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen KramerProducts en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Franeker, 22 maart 2022.

                                                                               


Privacy Statement KramerProducts

Dit is het privacy statement van Hylke Kramer h.o.d.n. KramerProducts, hierna: KramerProducts. KramerProducts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72490284 en is gevestigd aan Hofstraat 11A (8801MA) te Franeker. In dit document wordt uitgelegd hoe KramerProducts omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht KramerProducts de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van KramerProducts, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan KramerProducts, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

KramerProducts verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Financiële gegevens;

 • Ingevulde vragenlijsten;

 • Overige door u zelf verstrekte

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door KramerProducts verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

 • haar diensten te kunnen uitvoeren;

 • haar dienstverlening te verbeteren;

 • betalingen te kunnen verrichten;

 • wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

 • marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

 • met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van KramerProducts  worden persoonsgegevens verwerkt. KramerProducts verwerkt uitsluitend gegevens die KramerProducts noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met KramerProducts  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.bavitaluk.nl en www.jotform.com indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die KramerProducts aanbiedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn

De door KramerProducts verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

KramerProducts deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op KramerProducts kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

 • Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

 • professionele hulpverlener ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

KramerProducts neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. KramerProducts behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. KramerProducts aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van KramerProducts voor zover deze niet aan derden toebehoren.

De informatie, tips en stappenplannen die te vinden zijn op de website van KramerProducts zijn niet bedoeld als een vervanging van een gekwalificeerd medisch advies. KramerProducts is geen gekwalificeerd arts en/of coach en geeft geen medische adviezen. Indien je onder behandeling bent bij een behandeld arts, dient het medisch advies van de behandeld arts leidend te zijn. Ook heeft KramerProducts niet de intentie om een medische behandeling te doorkruisen. Indien je wilt stoppen met medicijnen voorgeschreven door een behandeld arts dient dit besproken te worden de behandeld arts.

«CompanyShortName» aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten voor derden.

 

Cookieverklaring

KramerProducts maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. KramerProducts mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. KramerProducts raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die KramerProducts gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Op de website van KramerProducts worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat KramerProducts informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. KramerProducts houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via kramerproducts@outlook.com.

 

Gebruik social media

KramerProducts maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (Instagram). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst KramerProducts u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. KramerProducts kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. KramerProducts raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing;

  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met KramerProducts.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan KramerProducts, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan KramerProducts ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.

 • Recht van bezwaar;

  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. KramerProducts staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop KramerProducts met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via kramerproducts@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt KramerProducts u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. KramerProducts zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

KramerProducts kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop KramerProducts reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt KramerProducts u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 21 maart 2022.